0964 456 787 [email protected]

OVERLAP – SCRIPT XÁC ĐỊNH OVERLAP TRÊN TEMS DISCOVERY

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước đây thông thường sẽ xuất dữ liệu thô và sử dụng tool/macro để tính toán overlap và thể hiện lên Map Infor hoặc Atoll. Script này sẽ tạo Player trực tiếp trên TDD để người dùng có thể phân tích trực tiếp trên TDD.

1. Import script vào Tems Discovery

2. Sử dụng:

Sau khi import script vào TDD các bạn sẽ thấy các player tương đương để xuất pilot pollution cho 2G, 3G, 4G tương ứng.

Kết quả khi Send to Map như sau: