0964 456 787 [email protected]

SWAP FEEDER – CÔNG CỤ XÁC ĐỊNH TRẠM NGHI NGỜ SWAP FEEDER (CROSS FEEDER) CÔNG CỤ ĐÃ ĐƯỢC TÍCH HỢP TRONG TOOL NAEBOLO

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Dữ liệu đầu vào

Điền dữ liệu theo đúng như form mẫu vừa mới xuất ra

2. Cấu hình

3. Chạy và kiểm tra kết quả

Click import -> Check và kiểm tra kết quả chạy